تالار ابن سینا

تالار لقمان

تالار رازی

آدرس اداره همایش های علمی دانشگاه

 آدرس اداره همایش های علمی دانشگاه